အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ပဲ့ထြက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ - DVB