တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအတပ္ဖြဲ႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ထိခုိက္က်ဆံုးမႈမ်ားရွိ - DVB