ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္မ်ားကို ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးထုတ္ (ဓာတ္ပုံ) - DVB