ပြင့္လင္းျမန္မာေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ျပႆနာ ေျပလည္မႈရရွိ | DVB