ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွ္င့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ - DVB