အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၿပီးဆံုးရပ္နား၊ အစိုးရကို တုိက္တြန္းသည့္အဆို ၄ ခု အတည္ျပဳႏုိင္ - DVB