ျပည္​နယ္​ ၃ ခု၌ ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမ ဧက ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္မည္ - DVB