အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္အဆုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ - DVB