အာရကန္႐ိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္ကုိ အႏၱရာယ္ရွိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သတ္မွတ္ | DVB