ဒီစီဒီျပားႀကီးဟာ မွန္ကန္ပါတယ္လုိ႔ ဘယ္လုိမွ မွတ္ယူလုိ႔မရဘူး - ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း - DVB