“ထားစရာေနရာမရွိသူနဲ႔ စားစရာမရွိတဲ့လယ္သမားဘယ္သူ႔ဘက္ကိုပါမလဲ” ဦး၀င္းျမင့္ (႐ုပ္သံ) - DVB