ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း ထပ္မံက်ဆင္း

  ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ကုမၸဏီ ၄ ခုစလံုးရဲ႕ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းေတြကေတာ့ ထပ္ၿပီး က်ဆင္းလာပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မွာ ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာ ေဈးကြက္ထဲမွာ FMI ရွယ္ယာေပါက္ေဈးက ၁၃၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၃၄၀၀ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သီလဝါ ရွယ္ယာေပါက္ေဈးကေတာ့ ၃၄၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး အစုရွယ္ယာ ၃၅၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေပါက္ေဈးက က်ပ္ ၈၆၀၀ ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၁၀၀၀ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေပါက္ေဈး ကေတာ့ ၂၂,၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၆၀၀ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီလို ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းေတြ က်ဆင္းလာေပမယ့္ ရွယ္ယာဝယ္ယူသူေတြကေတာ့ မ်ားမလာဘဲ ရွယ္ယာ ဝယ္ယူလိုသူေတြကေတာ့ နည္းေနပါတယ္။

More News
Up