ကုိေအးႏုိင္ျပန္ေျပာျပတဲ့ မတရားအသင္း ပုဒ္မ ၁၇ (၁)အမႈျဖစ္စဥ္ (႐ုပ္သံ) - DVB