ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ သိမ္းဆည္းေျမယာကိစၥ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေပါက္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ - DVB