၂၀၁၇ ကမာၻ႔ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုး မင္းသမီး စာရင္းတြင္ အမ္မာစတုန္း ထိပ္ဆံုးေရာက္ - DVB