အႀကိမ္ ၈၀ အထိ ေရးလုိက္ ျပန္ဖ်က္လုိက္ျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ စကၠဴ (႐ုပ္သံ) - DVB