ထိုင္းတြင္ အေသးစားေလယာဥ္တစီး ပ်က္က်၊ လူ ၂ ဦး အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရ - DVB