တပ္မေတာ္နဲ႔အစိုးရ၊ အသံုးခ်တာနဲ႔ အသံုးခ်ခံတာ ဒါကေတာ့ရွိေနမွာပဲ - ဗုိလ္မႉးႀကီး ေအာင္ျမင့္ဦး - DVB