ခႏၱီးတြင္ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ ေရႀကီး၊ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ ပိတ္ - DVB