နမ့္ခမ္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တီအန္အယ္လ္ေအ တုိက္ပြဲျဖစ္၊ ရြာသား ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ - DVB