ၾသစေၾတးလ် ၁၃ ႏွစ္ မိန္းကေလးအား ျဖားေယာင္းမႈျဖင့္ ၿဗိတိန္အမ်ဳိးသားတဦးကုိ ဖမ္းဆီး - DVB