႐ုိဟင္ဂ်ာ ၄ ေသာင္းခန္႔ ျပန္ပုိ႔ေရး ျမန္မာ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ႏွင့္ အိႏၵိယ ေဆြးေႏြး | DVB