ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တင္းမာမႈ တုိးလာ၍ ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ဂ်ပန္အားျဖည့္ | DVB