ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမၼတီး တိုက္ပြဲျဖစ္ဧရိယာတြင္ ရြာသားမ်ားပိတ္မိေနဆဲ - DVB