သိန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသံုးစားမႈျဖင့္ CB ဘဏ္လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာအမ်ိဳးသမီးကို အမႈဖြင့္ - DVB