မိတီၳလာတြင္ အသက္မျပည့္သူအား ခိုးယူေပါင္းသင္းမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ - DVB