ေျမာက္ကုိးရီးယားဒုံးက်ည္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဂူအမ္ကြ်န္းေနျမန္မာတဦး၏အျမင္ - DVB