ဒလိုင္းလားမား ႏိုင္ငံေရးခုိလံႈစဥ္က ျမန္မာျပည္ကို ဦးစားေပး စဥ္းစားခဲ့သလား - DVB