အလံုေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္ကို ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု) - DVB