တေသြးတသံတမိန္႔ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ - DVB