ဒီဗြီဘီႏွင့္ ဧရာဝတီသတင္းေထာက္မ်ားအမႈ တရားလို ဗုိလ္သက္ႏုိင္ဦး၏ တရားခြင္ထြက္ဆိုခ်က္ | DVB