ဘက္လိုက္သတင္းသမားတဦး၏ ရွစ္ေလးလံုး ကိုယ္ေတြ႔သမိုင္း - DVB