ထိုင္း၌ အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇ သိန္းနီးပါးမွတ္ပံုတင္၊ ျမန္မာလုပ္သား အမ်ားဆံုးျဖစ္ | DVB