ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဂ်ပန္တိုက္တြန္း | DVB