အဝတ္မပါေလယာဥ္မယ္မ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာသည့္ ေလယာဥ္လုိင္း ေဝဖန္ခံရ (႐ုပ္သံ) - DVB