အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားကုိ ရဲဖမ္းဆီးရာတြင္ လူအုပ္စုႀကီးက တုိက္ခုိက္ - DVB