သပိတ္စခန္းမ်ားအား ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေျပာ | DVB