ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးသည့္ ဗလီႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းအား ပိတ္ထားရန္ ခံဝန္ကတိထုိးခုိင္း | DVB