ဖစ္ခ်္ဘူရီခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာလုပ္သား ၅၀ ေက်ာ္ လုပ္အားခမရ၍ အခက္ႀကံဳေန | DVB