ထိုင္းေရာက္ အေထာက္အထားမဲ့သူမ်ား ၅ ရက္အတြင္း ၂ သိန္းနီးပါး မွတ္ပံုတင္ | DVB