လယ္ဧက ၂၀၀ ခန္႔တြင္းက စပါးပင္မ်ားကုိ ကုိက္ျဖတ္သည့္ ခ႐ုမ်ားကုိ စုေပါင္းေကာက္ | DVB