လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း | DVB