အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဆက္ဆံေရး - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း - DVB