ဗင္နီဇြဲလားတြင္ မဲလာေပးသည့္လူအုပ္ထဲ ေသနတ္သမားပစ္ခတ္၊ ၁ ဦးေသဆုံး (႐ုပ္သံ) - DVB