ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၁ ဦး ရထားႀကိတ္ေသဆံုး - DVB