ေျခတဘက္မရွိသည့္ ပထမဆံုး Mr. England ဆုရ အမ်ိဳးသား (ဓာတ္ပုံ) | DVB