ကရင္ျပည္နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ ဒုကၡသည္အေရး မစၥယန္ဟီးလီေဆြးေႏြး | DVB