ပေလာက္တြင္ ေရလုပ္သား ၁ ဦး မိေက်ာင္းကိုက္ခံရ၍ ေသဆံုး - DVB