ဂုိးသမား ႐ိုမဲ႐ုိးကို မန္ယူ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆုိ - DVB