ထိုင္းေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘတ္တေထာင္တန္ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို သတိထားရန္ ႏႈိးေဆာ္ - DVB